Algemene voorwaarden

Op al onze uitgebrachte offertes zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing:

Laatst gewijzigd op 08-02-2020

Artikel 1. Definities

1 Opdrachtgever: de wederpartij van Codigital

2 Opdrachtnemer: Codigital

3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Codigital

Artikel 2. Toepasselijkheid

1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Codigital gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Codigital verrichtte handelingen.

2 Het opleverdocument als bedoeld in artikel 9.5 van deze voorwaarden maakt onderdeel uit van de tussen partijen geldende overeenkomst.

3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Codigital en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

1 De door Codigital gemaakte offertes zijn geldig gedurende 3 maanden, tenzij anders aangegeven.

2 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Codigital zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Codigital niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

1 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Codigital gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

2 Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Codigital van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

3 Betaling voor webhosting en verlenging van webhosting gaat middels facturatie.

4 Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Codigital aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

5 Facturering van onderhoudskosten en andere periodiek terugkerende kosten gebeurt per jaar vooraf, tenzij anders overeengekomen.

6 Facturering voor verlenging van webhosting en domeinnamen gebeurt (2) twee maanden voor de vervaldatum van de domeinnaam. In geval van niet betalen zal de domeinnaam niet worden verlengd en zal deze komen te vervallen waarna deze gedurende 40 dagen (in geval van .nl) in quarantaine geplaatst zal worden bij Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Aan het uit quarantaine halen van domeinnamen zijn hoge aanvullende kosten verbonden die door Codigital altijd doorberekend zullen worden aan de Opdrachtgever. Na de quarantaine periode komt de domeinnaam weer vrij op de markt en zal deze door iedereen geregistreerd kunnen worden. Bij andere Tld’s (.be, .com etc.) zijn vergelijkbare procedures en aanvullende kosten van toepassing.

7 Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

8 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blij  de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een juridische dienstverlener zoals een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en vergoeding van gerechtelijke kosten, alsmede wettelijke rente en de overige uit het verzuim voortvloeiende (vertragings)schade.

9 De hoogte van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van €75,-.

10 Verrekening door de Opdrachtgever met een openstaande vordering op Codigital wordt hierbij uitgesloten.

Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtgever

1 De Opdrachtgever draagt zorg, conform instructie, voor tijdige en juiste aanlevering van het materiaal.

2 Codigital mag het project van Opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

3 Opdrachtgever is gehouden de instructies van Codigital omtrent de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst op te volgen.

4 Opdrachtgever is gehouden tijdig wijzigingen in contactgegevens door te geven.

5 De Opdrachtgever is gehouden een lege webhosting omgeving te bieden indien de website bij een derde host wordt gebouwd.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

1 Codigital zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te streven naar een voor de Opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Codigital de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2 Codigital is niet verantwoordelijk voor het updaten van de website, tenzij er een geldende onderhoudsovereenkomst geldt tussen partijen.

3 Indien opdrachtgever een abonnement afneemt waarbij het uit laten voeren van updates door Codigital zijn inbegrepen, dan zal Codigital hier één keer per kwartaal voor zorgdragen.

4 Indien opdrachtgever een abonnement afneemt waarbij het uit laten voeren van kleine wijzigingen aan teksten en afbeeldingen door Codigital zijn inbegrepen, dan heeft opdrachtgever de mogelijkheid om één (1) keer per maand alle wijzigingen in één keer aan te leveren conform de aanleveringsspecificaties van Codigital. Uitgedrukt in tijd mogen de kleine wijzigingen samen Codigital maximaal 15 minuten per maand kosten. Grotere wijzigingen zullen als meerwerk worden gefactureerd. Er worden op geen enkele manier tegoeden opgebouwd wanneer opdrachtgever geen gebruik maakt van deze service.

5 Codigital is niet verantwoordelijk voor back-ups van de website. Echter, zij zal dit alsnog dagelijks laten uitvoeren door een derde partij indien webhosting bij haar plaats vindt. Backups worden steeds zeven dagen bewaard. Daarna worden ze overschreven. Voor het terug laten zetten van een backup rekent Codigital aan opdrachtgever kosten door.

6 Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Codigital steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

7 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Codigital het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

8 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Codigital zijn verstrekt, heeft Codigital het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

9 Voor het schrijven van artikelen in opdracht van Opdrachtgever heeft Codigital het recht een Opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Codigital hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.

10 Indien door Codigital of door Codigital ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 7. Meerwerk

1 Werkzaamheden of andere prestaties die buiten de overeenkomst of overige overeengekomen diensten en/of producten vallen is meerwerk. Tenzij anders overeengekomen wordt meerwerk volgens het thans geldende uurtarief van Codigital gefactureerd.

2 Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Codigital Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

3 Na het ondertekenen van een overeenkomst met Codigital, het elektronisch indienen van een opdracht zoals via het verzilverings- en/of het orderformulier, het mondeling doorgeven, dan wel het indienen van een opdracht per e-mail is het niet mogelijk om kosteloos van template en/of design te veranderen.

Artikel 8. Duur en beëindiging

1 Met inachtneming van artikel 7:413 BW wordt hierbij artikel 7:408 lid 1 BW expliciet uitgesloten.

2 Overeenkomsten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting hebben looptijd van 1 (een) of 2 (twee) jaar. Na het verstrijken van de looptijd worden deze overeenkomsten wederom voor dezelfde periode aangegaan. De opzegtermijn is (2) twee maanden. Ingeval van een consumentenovereenkomst kan de overeenkomst na de periode van (1) een jaar te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van (1) maand.

3 Onderhoudsovereenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimale looptijd van 1 jaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Ingeval van een consumentenovereenkomst kan de overeenkomst na de periode van (1) een jaar te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van (1) maand.

4 Codigital kan een overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Codigital gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.

5 Codigital heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Codigital niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Codigital zal Opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Codigital kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blij  ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

6 In geval van niet nakoming van artikel 5.5 van deze voorwaarden eindigt de tussen partijen geldende overeenkomst.

7 In geval van niet nakoming van artikel 5.6 van deze voorwaarden eindigt de tussen partijen geldende overeenkomst.

8 Eventuele gratis webhosting begint na registratie van de domeinnaam.

9 In geval van beeindiging van de hostingovereenkomst, zonder verzoek tot verhuizing naar een derde host, wordt de webhostingaccount met alle inhoud verwijderd.

10 Indien het product door de opdrachtgever wordt verhuisd naar een derde webhost gedurende een lopende hostingovereenkomst bij Codigital, dan brengt Codigital hiervoor een fee van hosting voor een volledig jaar in rekening.

11 Indien de website door de opdrachtgever wordt gehost bij een derde webhost, dan brengt Codigital eventuele servicekosten in rekening voor het plaatsen en onderhouden van het product bij de derde webhost.

Artikel 9. Levering en levertijd

1 Na oplevering komt het geleverde voor risico van de Opdrachtgever.

2 Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan Opdrachtgever om het overeengekomene af te nemen onverlet.

3 Bij afwijkende levertijden zoals bij spoedopdrachten geldt dat de levertijd onder voorbehoud is.

4 De Opdrachtgever ontvangt alvorens de definitieve oplevering een concept van het product.

5 (7) dagen na ontvangst van het concept wordt het product opgeleverd.

Artikel 10. Intellectueel eigendom

1 Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom waaronder het auteursrecht en het modelrecht komen toe aan Codigital, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door partijen. Wanneer een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie dan is slechts Codigital daartoe bevoegd.

2 De door Codigital bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte intellectuele eigendommen en/of licenties waaronder ontwikkelde scripts, templates en programma’s blijven eigendom van en/of blijven toekomen aan Codigital.

3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Codigital te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

4 De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet- overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst.

5 Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart Codigital van enige aanspraak. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige overeenkomst die Codigital sluit met haar Opdrachtgevers.

6 Alle door Codigital ontwikkelde producten kunnen door Codigital voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1 Behoudens opzet of grove schuld is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, bedrijfsschade en/of overige vormen van indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, is uitgesloten.

2 De aansprakelijkheid van Codigital zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan Opdrachtgever in rekening gebrachte in de afgelopen 12 maanden.

3 De Opdrachtgever is gehouden Codigital te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Codigital in deze voorwaarden in de verhouding met de Opdrachtgever is uitgesloten.

4 Codigital is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever en/of derden verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Codigital kenbaar behoorde te zijn.

5 Artikel 10.5 eerste zin van deze voorwaarden dient het in het licht van dit artikel te woorden geïnterpreteerd.

6 Dit artikel geldt ook ten aanzien van personen als bedoeld in art. 6.2 van deze voorwaarden.

7 Codigital is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van veranderingen in het intellectuele eigendom van derden die via Codigital ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever.

8 Codigital maakt bij haar dienstverlening gebruik van diensten en/of producten van derden. Codigital is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een server beherende partij, domeinnaamregistrant of anderen waarop Codigital geen invloed kan uitoefenen.

9 Codigital is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Codigital doorgevoerd.

10 Codigital is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

11 Codigital is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de advertenties van derden die de diensten van Codigital aanbieden of aanprijzen aan haar klantenbestand.

12 Codigital maakt bij de levering van haar diensten gebruik van software en diensten van derden. Codigital is niet verantwoordelijk voor het niet langer (gedeeltelijk) correct functioneren van de opgeleverde diensten aan Opdrachtgever, zoals een website, door toedoen van wijzigingen doorgevoerd door de Opdrachtgever of de eigenaar van de gebruikte derden software en/of diensten.

13 Het internet is continu onderhevig aan verbetering en verandering waardoor het soms noodzakelijk wordt geacht door de rechthebbenden van de software of diensten van derden zoals bedoeld in deze voorwaarden om wijzigingen aan hun software of diensten aan te brengen (updates). Indirect of direct aangebrachte wijzigingen aan de opgeleverde diensten van Codigital vallen na oplevering altijd buiten de verantwoordelijkheid van Codigital. Codigital is uiteraard bereid om tegen het geldende uurtarief wijzigingen of updates door te voeren op de website van de Opdrachtgever.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

1 In geval van overmacht is Codigital gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of ten hoogste 6 maanden op te schorten, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

2 Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Codigital kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

3 In geval van ontbinding is artikel 8.6 van deze voorwaarden toepasselijk.

Artikel 13. Diverse bepalingen

1 Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2 Alle geschillen tussen Codigital en Opdrachtgever die ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

3 Codigital kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website.

4 Codigital heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 14. Privacybepalingen

1 Uw persoonsgegevens kunnen door Codigital worden gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen en voor de correcte uitvoering van onze werkzaamheden. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.

2 Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Codigital verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.